A A A

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku tym, że 25.05.2018 wchodzi w życie RODO – nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych, chcemy przekazać Państwu informacje o tym, w jakim zakresie są one przetwarzane oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia", z siedzibą w Kramsku, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000264062. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 62-511 Kramsk, ul. Kurpińskiego 6 lub drogą e-mailową pod adresem: wielkopolska.wschodnia@wp.pl

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na osiągnięciu celów i wskaźników zawartych w "Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia na lata 2016-2023" (dalej:"LSR"), promocji obszarów wiejskich położonych w gminach członkowskich Stowarzyszenia “Wielkopolska Wschodnia” (Babiak, Koło, Kramsk, Krzymów, Sompolno, Wierzbinek), aktywizacji ich mieszkańców, upowszechnianiu i wymianie informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na obszarach wiejskich położonych w gminach członkowskich.

3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: przeprowadzenia oceny i wyboru do finansowania operacji złożonych przez wnioskodawców w odpowiedzi na prowadzone przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" nabory wniosków w ramach poddziałania "Wdrażanie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i monitoringu zrealizowanych operacji, zamieszczania na stronie internetowej Administratora wyników naborów wniosków o przyznanie pomocy przyczyniających się do realizacji LSR, prowadzenia ewidencji prowadzonego doradztwa w zakresie przyznania pomocy w ramach prowadzonych naborów wniosków, przekazywania Zarządowi Województwa Wielkopolskiego ww. ewidencji, wniosków o przyznanie pomocy oraz dokumentacji potwierdzającej wybór operacji do finansowania oraz umożliwienia przeprowadzenia kontroli w zakresie dokonywania wyboru operacji przez przedstawicieli organów i jednostek organizacyjnych do nich upoważnionych oraz realizacji innych celów statutowych.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz osoby odwiedzające stronę internetową Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia".

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa w pkt. 3 powyżej.

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 3

7. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

8. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacjach międzynarodowych.

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Podanie danych jest dobrowolne. Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości zapewnienia przez Administratora usług, o których mowa w pkt. 3.


Przejdź do "Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023"Wykonanie cdkoneser Kramsk 2007 - 2024.